Podmienky

Spotrebiteľské Centrum so sídlom Andyho Warhola 33, 068 01 Medzilaborce s prideleným IČO 422 497 08 ako prevádzkovateľ webových stránok PodvodnýEshop.sk a Férový-Obchod.sk vydáva vrámci projektu Monitoring obchdných podmienok elektronických obchodov tieto podmienky používania webových stránok a prístupu k databázam, ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa, obchodníkov ako i spotrebiteľskej verejnosti pri poskytovaní a využívaní informačných služieb Prevádzkovateľa.

  1. Využívanie služieb informačnej databázy pre nekomerčné účely, overovanie a/alebo nahlasovanie elektronických obchodov, nahliadanie do zoznamu informačnej databázy Prvádzkovateľa je zdarma.
  2. Informačnou databázou sa rozumie zoznam elektronických obchodov, ktoré boli počas monitoringu doň zaradené bez ohľadu na výsledok vyhodnotenia elektronického obchodu.
  3. Elektronickým obchodom (eshopom) sa rozumie miesto, kde v on-line prostredí dochádza k uzavieraniu zmlúv so spotrebiteľmi za pomoci ďiaľkovokomunikačných prostriedkov.
  4. Obchodníkom sa rozumie prevádzkovateľ elektronického obchodu, ktorého je možné identifikovať prostredníctvom identifikačného čísla organizácie (IČO) alebo za pomoci iných jedinečných identifikátorov.
  5. Spotrebiteľom je fyzická osoba - nepodnikateľ, voči ktorej smeruje obchodná ponuka Obchodníka.
  6. Ovrením elektronického obchodu sa vyhľadanie konkrétneho názvu domény elektronického obchodu v zozname, ktorý vedie a spracoval Prevádzkovateľ.
  7. Nahlásením podvodného obchodu je návrh návštevníka webovej stránky k vykonaniu kontroly a/alebo monitoringu obchodných podmienok nahlasovaného elektronického obchodu.
  8. Ochrana osobných údajov podľa nariadenia GDPR neovplyvní prevádzkovanie týchto webových stránok, pretože informačná databáza pracuje s dátami o právnických osobách. V rámci toho však dochádza aj k spracúvaniu niektorých osobných údajov fyzických osôb, najmä spoločníkov, členov štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb, likvidátorov, konečných užívateľov výhod a iných. K ochrane a spracovávani osobných údajov fyzických osôb pristupujeme zodpovedne a s náležitou starostlivosťou.