Neodporúčame nakupovať v e-shope: lightproject.sk

Nábytok Nekomentované

Monitoring elektonického obchodu lightproject.sk, bol podľa metodiky kontroly elektronických obchodov vykonaný automatizovaným informačným systémom Spotrebiteľského Centra dňa na základe, ktorého v elektronickom obchode neodporúčame spotrebiteľskej verejnosti nakupovať s týmto odvôvodnením:

Predávajúci Light Project, s.r.o. je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná; telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty.

Predávajúci má teda povinnosť spotrebiteľovi poskytnúť obchodné, registačné a kontaktné údaje spôsobmi danými §3 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z.z. a tými sú:

  • v prípade zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie; ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosiči, musia byť pre spotrebiteľa čitateľné,
  • v prípade zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

V zmysle §3 ods. 1 písm. h) je predávajúci povinný ešte pred uzatvoretím zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o jeho práve na bezdôvodné odstúpepenie od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči v zmysle ust. §7 ods. 1 zákona.

Predávajúci je v súvislosti s právom spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy povinný spotrebiteľa informovať o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy;

Na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je predávajúci povinný poskytnúť vzor formulára na odstúpenie od zmluvy.

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 351/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov pribudla predávajúcim povinnosť informovať spotrebiteľa pred samotným uzatvorením zmluvy alebo vykonaním objednávky podľa ust. zákona 102/2014 Z.z. o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

Predávajúci má zároveň povinnosť na svojej webovej stránke uviesť odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Upozornenie & poznámky

Monitoring elektronických obchodov sa vykonáva automatizovaným informačným systémom, ktorý vyhodnocuje obsah webovej stránky na základe definovaných kritérií. Údaje získané vrámci monitoringu následne manuálne vyhodnocujeme.

Napriek našej snahe o čo najpresnejšie údaje môže našej pozornosti uniknúť chyba pri spracovaní údajov a tak sa do databázy dostanú aj elektronické obchody, ktoré síce majú splnené podmienky ale napríklad majú uvedený nesprávny zákon alebo lehotu pre odstúpenie od zmluvy uvedenú iba napísaným textom "štnásť".

Aj takéto maličkosti zavážia pri automatickom vyhodnocovaní elektonického obchodu, preto upozorňujeme návštevníkov stránky na tú skutočnosť, že databáza obsahuje iba elektronické obchody, ktoré nespĺňajú formálne požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy čo neznamená, že prevádzkovateľ elektornického obchodu v skutočnosti poškodzuje práva spotrebiteľov.

Ste vlastníkom eshopu?

Našim zámerom je preventívne chrániť práva a ekonomické záujmy spotrebiteľov, ktorí by sa mohli nákupom vo vašom obchode stať obeťami.

Veríme, že na vyššie uvedené ste v spleti legislatívnych povinností zabudli a čoskoro sami vykonáte nápravU, po ktorej váš obchod z evidencie radi odstránime.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať